خورشید

خورشید

 انرژی خورشید:


    منبع واقعی انرژی خورشید واکنش هسته ای است، شبیه به واکنشی که در بمب هیدروژنی صورت میگیرد با این تفاوت که این واکنشها در خورشید مهار شده اند. دما در هسته 15میلیون درجه کلوین و فشار 1میلیارد اتمسفر است.در چنین محیطی اتمها به هم جوش میخورند و در این فرایند انرژی زیادی ازاد میشود.


    مرحله 1 : نوترینو + پوزیترون +  نوترون پروتون <<<  پروتون + پروتون
    مرحله 2 :  پرتو گاما +  هلیم_3  <<<  هیدروژن + دوتریم
    مرحله 3 : هیدروژن + هیدروژن + هلیم_4 <<<  هلیم_3 + هلیم_3    

                  
این مراحل را چرخه پروتون_پروتون گویند. 4 هسته هیدروژن واکنش میکنند تا یک هسته هلیم_4 تشکیل شود.اختلاف جرم به انرژی تبدیل میشوندکربن و نیتروژن نقش  کاتالیزگر را دارند.
 

لایه های خورشید:


 

     هسته : همجوشی هیدروژن و تبدیل انها به هلیم پیوسته یک هسته در داخل خورشید به وجود میاورد. دما در هسته 15میلیون درجه کلوین و فشار 1میلیارد اتمسفر است.
 
     
منطقه تابش: لایه بلافاصلی که  هسته را احاطه میکند ، جایگاه آن واکنشهای گرما هسته ای(سوختن هیدروژن)است.و مقادیر عظیم انرژی تولید شده در انجا باید به طریقی به لایه های دیگر و در نهایت به فضای خارج منتقل شود.اخترشناسان معتقدند که مکانیسم اصلی این انتقال در پیکره خورشید تابش است.انرژی تولید شده در هسته به وسیله فرایندهای متعدد جذب و گسیل مجدد در منطقه تابش پخش میشود.

     
پوش همرفتی: لایه ای از خورشیداست که 3/1 تا 4/1 شعاع خورشید است و فقط انرژی را بوسیله حرکت ماده در درون ان منتقل میکند.گازهای داغ صعود میکنند تا انرژی را به سطح مرئی خورشید برسانند و سپس گازهای سرد شده پایین میایند تا بار دیگر گرم شوند(جریان همرفتی)
 

     فوتوسفر( شید سپهر ): لایه بلافاصل بالای پوش همرفتی را گویند.ضخامت آن در حدود 100 km  است. سطح آن در ، عکس سیمای خالداری را نشان میدهد که ان را سطح دانه دانه ی شید سپهرمی نامند. که از زمین به صورت سطح(یا لبه) مرئی خورشید ظاهر میشود.سطوح پاینتر شید سپهر دما در حدود   k6000  است در نزدیکی لبه خورشید در سطوح بالاتر شید سپهر دما در حدود K 1000  تا  k 1500  کمتر است.گازها در دمای کمتر انرژی کمتری تابش میکنند.این کاهش دما  تیرگی لبه خورشید را نیز توضیح میدهد.
 

     کرومسفر(فامسپهر): لایه ای ازخورشید بعد از فوتوسفر است که تقریبا تا ارتفاعkm  2000  بالاتر از شید سپهر ادامه دارد.فامسپهر معمولا به علت درخشندگی شیدسپهر نامرئی است .اما به هنگام خورشید گرفتگی  که ماه قرص مرکزی  خورشید را می پوشاند.نور سرخ فام سپهر را می توان دید.عمدتا از گاز هیدروژن تشکیل شده است. سدیم کلسیم منیزیم یون هلیم نیز در آن وجود دارد.

    تاج: تاج نیز مانند فامسپهر  معمولا نامرئی است.اما اگر در خلال کسوف کلی رویت شود یا با استفاده از تاجنگار عکسبرداری شود ناحیه درخشان ممتدی را میتوان دید که عمدتا ناشی از پراکندگی نور بوسیله ذرات موجود در تاج است.
 

 

 

 

 

باد خورشیدی:

بخش مرئی تاج فقط جزئ کوچک از آن است، زیرا اکنون معلوم شده که تا فراسوی خود زمین هم ادامه یافته است .
در واقع سیارات همواره در برون ریز ماده آن غوطه ور است که آن را باد خورشیدی مینامیم.همین باد است که دم دنباله دارها را از خورشید دور میکند.مقدار ماده ای که به صورت باد خورشیدی از خورشید دور میشود  در هر ثانیه  در حدود یک ملیون تن است.
 

 

لکه های خورشیدی:


لکه خورشیدی ناحیه ای بر سطح مرئی خورشید است.مرکب از گازهایی سرد تر از گازهای پیرامون آن.
 

 

 

 

 

 

 

 

      سایه:بخش مرکزی بسیار تاریک لکه خورشیدی با دمای تقریبی  k 4300  را سایه مینامند.
     
نیم سایه: دمای ناحیه نیمسایه خاکستری در پیرامون سایه تقریبا  k 5000  است.
دمای عادی سطح خورشید k 6000 است.اگر امکان می داشت که این  لکه  از پیرامون آن جدا شود درخشان به نظر میرسید
     
مینیمم ماندر:بین سالهای 1645و1715  تقریبا هیچ لکه ای بر سطح خورشید یافت نشد.حلقه های درختان قدیمی دارای محتوی  کربن 14 نوعی کربن پرتوزا است.ایجاد کربن پرتو زا  در جو فوقانی زمین ناشی از پرتو کیهانی است که با ان در همه جهات برخورد می کند. وقتی خورشید فعال باشد  دامنه مغناطیسی آن زمین را در برابر بمباران پرتو  کیهانی حفظ کرده و در نتیجه کربن 14 کمتری تولید میشود.افزایش سریع کربن 14 در در طی دورانی بود که آن را مینیمم ماندر گویند.این دوران به علت فعالیت کم خورشید ودر نتیجه سرد شدن هوا عصر یخبندان  نیز نام گرفت.
    
چرخه لکه های خورشیدی:اگر خورشید را آرام در نظر بگیریم  میبینیم که کم کم چند لکه در نیمکره شمالی و جنوبی در عرض حدود 30 درجه ظاهر میشود.وقتی تعداد لکه ها رو به افزایش میرود میبینیم که به استوای خورشیدی نیز نزدیکتر میشوند.اما با کامل شدن دوره یازده ساله تعداد لکه ها رو به نقصان مینهد.طرحی از لکه های  خورشیدی مطابق عرض  جغرافیایی و تعدادشان در طول زمان الگوی پروانه ای را میسازد.


پلاژ:
هنگامی که در نور هیدروژن_الفا از خورشید عکس گرفته می شود غالبا ناحیه درخشانی ظاهر میشود . درخشندگی این ناحیه ناشی از چگالی و دمای بیشتر فامسپهر پیرامون آن است.پلاژها را ناشی از کانونی شدن انرژی در ناحیه ای معین از میدان های مغناطیسی قوی  غالبا بر فراز لکه خورشیدی سردتر می دانند.پلاژها پیش از لکه خورشیدی متناظرش ظاهر شده و بنابر این خبر از ظهور آن لکه می دهند.


سیخک:
در فام سپهر فوقانی خورشید ، ستون های سنبله مانندی از گاز دیده شده است که با سرعت هایی تا 32km/sec  به درون تاج خورشید فوران می کنند.ارتفاع این سیخک ها تا 16000km  میرسدو هر کدام از آنها ممکن است 10 تا 15 دقیقه باشند.
 

 زبانه های خورشید:

زبانه آرام :بیرون جستگی های غول پیکری که در جو خورشید که گاه ممکن است بیش از 320000 km  در داخل جو خورشید امتداد داشته و نسبتا ثابت بماند .
زبانه حلقه ای :  زبانه ای به شکل کمان یا حلقه ای و حرکت درون حلقه را نشان می دهد که حاکی از حضور میدان مغناطیسی است.
زبانه فورانی :این زبانه ممکن است موادی را با سرعت های تا 640 km/sec به خارج  به درون تاج خورشیدی روانه کند.


 

شراره خورشیدی:

پر تحرکترین فعالیت وابسته به سطح یا جو خورشید که انرژی عظیمی را در مدت زمان بسیار کوتاهی آزاد می کند .درخشش ناگهانی معمولا در مجاورت یک گروه لکه  خورشیدی با برون ریزی شدید مواد همراه است .یک شراره نوعا در مساحتی به قطر 200000 km  رخ می دهد و دمای آن از 100 میلیون کلوین تجاوز می کند . بروز شراره غالبا در امتداد مرز میان نواحی گروهی از لکه های خورشیدی که به طور مثبت و منفی قطبیده شده اند صورت می گیرد.این شراره تاثیر مستقیمی بر زمین دارد و می تواند با گسیل پرتو_x  حیات انسانی را  که با پوشش زمین حفاظت نشده باشد از بین ببرد.
در ماه جو زمین وجود ندارد اگر به هنگام رفت و آمد فضانوردان بر سطح ماه شراره خورشیدی ایجاد شود بلا فاصله به انها دستور بازگشت به سفینه داده میشود. 

 

 

 

صفحه اصلی

اخبار

آسمان

اطلس آسمان

گالری

تالار گفتگو

در باره ما

 _____________

 دانشنامه :

 خورشید

 _____________

/ 0 نظر / 16 بازدید